منوی اصلی
از اینجا ... از آنجا
قصه های ساده زندگی - اگر ما را گم کردید فقط کافی است « از اینجا از آنجا» را در گوگل جستجو کنید!
 • ابراهیم پنجشنبه 21 شهریور 1392 05:58 ب.ظ نظرات ()
  وارد مطب که شد، هنوز ننشسته یک راست رفت سر اصل مطلب؛

  -"آقای دکتر، آمده ام یک خواهشی دارم که کمک مان کنی!" ادامه داد " آشنای ما در دوران عقد هستند که ... "
  اینجای حرفش را خورد!
  - " لطفا آمپول سقط داری برایش بزنی؟!؟"


  -" خب چرا با هم ازدواج نمی کنند؟ یک مراسم ساده بگیرند و کلک کار را بکنند!"
  - " آخه پول ندارند! پسره کار می کند و دختره دانشجوی فلان شهر است...."

  آقا پسر و دختر خانم در دوران عقد، یک فعالیت (!) کاملا شرعی و قانونی انجام داده اند و حالا بعد از خوردن خربزه تاب و تحمل نشستن پای لرزش را ندارند.
  لطفا با خودتان فکر نکنید که " دکتر جان کجای کاری؟! طرف شما را فیلم کرده! ... عقد کجا بود و ...." خیلی از جوان های ما ( حتی زن و شوهرهای با چندین سال سابقه) گرفتار این بارداریهای ناخواسته می شوند. 30 درصد ؟! 55 درصد ؟! عدد دقیقش را نمی دانم اما یک چیزی توی همین مایه ها! آمار بارداریهای ناخواسته و برنامه ریزی نشده در مملکت ماست!

  اِ اِ اِ اِ ... نخندید لطفا! ... بگذار تا این بلا سر خودتان بیاید. حواستان نبود یک دفعه دیدید بچه آمد و گفت بابا  مامان سلام!!! آنوقت حال این بندگان خدا را درک می کنید.
  فرق نمی کند تازه عقد کرده اید، همه موهایتان سفید شده و بچه آخرتان سال اول دانشگاه است، دوست پسر و دوست دختر هستید، بچه قبلی تان فقط 2 ماه دارد و یا ...! به جان شریفتان برای تک تک این موارد چند شاهد دارم. همه هم آمده بودند دنبال سقط بچه بیگناه!

  این روزها اوضاع با مزه تر هم شده است. حالا هم که قربانشان بروم حضرات دستور داده اند درس تنظیم خانواده را جمع کنند و کتابهایش را چرخ گوشت کنند و آتش بزنند و توی درمانگاهها کانـدوم و قرص های جلوگیری را محدود کرده اند.


  -" یعنی هیچ کمکی به آنها نمی کنی؟! ... به خدا ثواب دارد!!!"
  وقتی دید از ما خیری به آنها نمی رسد پرسید " حداقل آدرس یک پزشک که این کار را انجام می دهد به ما بده!"

  خیلی سعی کردم از سقط جنین منصرفشان کنم و کاری کنم تا با این واقعیت درست و منطقی کنار بیایند اما نمی دانم نتیجه کار چه می شود؟!
  راستی اگر پزشک پیدا نکنند، سراغ آدم ها و مکان های غیرمجاز و خطرناک نمی روند؟ ... نمی دانم!

  به هرحال اما من آدم نکشتم!


  آخرین ویرایش: پنجشنبه 21 شهریور 1392 06:44 ب.ظ
  ارسال دیدگاه
 • ابراهیم چهارشنبه 10 آبان 1391 01:49 ب.ظ نظرات ()
  Your skin performs important functions that allow you to live a normal life, you might not notice it happening but you can be sure your skin is doing its part to keep your body healthy. Read on and enjoy the following interesting facts about skin.


  • Skin is the human body’s largest organ (an organ is a group of tissues that work together to perform functions in your body, others include your brain, heart and lungs).

  • Your skin performs a range of different functions which include physically protecting your bones, muscles and internal organs, protecting your body from outside diseases, allowing you to feel and react to heat and cold and using blood to regulate your body heat.

  • The layers of mammal skin include the epidermis, dermis and subcutis.

  • The outer layer of your skin is the epidermis, it is found thickest on the palms of your hands and soles of your feet (around 1.5mm thick).

  • The subcutis (or hypodermis) is the deepest layer of your skin, as well as storing fat, it also contains blood vessels, hair follicle roots and nerves.

  • If skin is severely damaged then it may try to heal by forming scar tissue. Scar tissue is not the same as normal skin tissue, it often appears discolored and lacks sweat glands and hair.

  • The color of human skin depends on the amount of pigment melanin that the body produces. Small amounts of melanin result in light skin while large amounts result in dark skin.

  • Areas that experience repeated friction or pressure can form tough, thick skin known as a callus. Common examples of calluses can be seen on the hands of tennis players and the fingertips of guitarists.

  • A large amount of the dust in you home is actually dead skin.

  • All mammals have some hair on their skin, even if it isn’t easy for you to see.

  • Rhinoceros’s are protected by thick skin which can be between 1.5cm and 5cm deep.

  • Although polar bears have both white and transparent (see through) fur, their skin is actually black.

  • Amphibians such as frogs have unique skin. Rather than drinking water, frogs actually soak it into their body through their skin. They also use their skin to absorb around half the air they need.

   
  آخرین ویرایش: چهارشنبه 10 آبان 1391 01:52 ب.ظ
  ارسال دیدگاه
 • ابراهیم پنجشنبه 4 آبان 1391 12:50 ب.ظ نظرات ()
  Enjoy these blood facts while learning some interesting facts and information about blood.
            


  •  Blood makes up around 7% of the weight of a human body.

  • Blood contains red blood cells, white blood cells and platelets.

  • These blood cells float in a yellow liquid called blood plasma. Blood plasma is made up of 90% water and also contains various nutrients, electrolytes, gases, proteins, glucose and hormones.

  •  Red blood cells have the important job of carrying oxygen around the body. They also contain a protein called hemoglobin. Hemoglobin contains iron which combines with oxygen to give hemoglobin and our blood, a red color.

  •  Red blood cells develop in bone marrow and circulate in the body for around 120 days.

  •  White blood cells are an important part of the body’s immune system. They defend against certain bacteria, viruses, cancer cells, infectious diseases and other unwanted materials.

  •  Platelets help blood clot in order to limit bleeding when your skin is cut. Blood clots can occasionally have negative effects, if they form in blood vessels going to the brain they can cause a stroke while clotting in a blood vessel going to the heart can lead to a heart attack.

  •  As well as delivering important substances to our cells, blood also helps take away unwanted waste products.

   
  برای امتحان كردن قدرت درك مطلب انگلیسی خود به این سئوالات پاسخ دهید

  • مایع پلاسمای خون چه رنگی است و چند درصد آن از آب تشكیل شده است
  • پروتئینی كه در گلبول های قرمز خون وجود دارد چه نام دارد
  • عمر گلبول های قرمز خون چند روز است
  • آیا وظیفه خون تنها رساندن مواد ضروری به سلولهای بدن است
  آخرین ویرایش: پنجشنبه 4 آبان 1391 01:01 ب.ظ
  ارسال دیدگاه
 • ابراهیم چهارشنبه 3 آبان 1391 10:53 ق.ظ نظرات ()
  Enjoy these fun heart facts and learn some interesting new facts and information about how the amazing human heart works.  •     The heart is one of the most important organs in the human body, continuously pumping blood around our body through blood vessels.

  •     Your heart is located in your chest and is well protected by your rib cage.

  •     The study of the human heart and its various disorders is known as cardiology.

  •     The heart is made up of four chambers, the left atrium, right atrium, left ventricle and right ventricle.

  •     There are four valves in the human heart, they ensure that blood only goes one way, either in or out.

  •     Blood that leaves the heart is carried through arteries. The main artery leaving the left ventricle is the aorta while the main artery leaving the right ventricle is the pulmonary artery.

  •     Blood going towards the heart is carried through veins. Blood coming from the lungs to the left atrium is carried through the pulmonary veins while blood coming from the body to the right atrium is carried through the superior vena cava and inferior vena cava.

  •     You might have felt your own heart beating, this is known as the cardiac cycle. When your heart contracts it makes the chambers smaller and pushes blood into the blood vessels. After your heart relaxes again the chambers get bigger and are filled with blood coming back into the heart.

  •     Electricity going through your heart makes the muscle cells contract.

  •     You might have watched television shows or movies where a patient in a hospital is attached to an electrocardiogram (ECG). You might recognize it as the machine with a line moving across a screen that occasionally spikes (or remains flat when a patient is dying). This machine can measure the electricity going through a patient’s heart. A doctor can use the information to know when a patient is having heart rhythm problems or even a heart attack.
  •     Heart attacks cause scar tissue to form amongst normal heart tissue, this can lead to further heart problems or even heart failure.  برای امتحان كردن قدرت درك مطلب انگلیسی خود به این سئوالات پاسخ دهید

  • قلب كجا قرار دارد و چگونه از آن محافظت می شود
  • چند دریچه در قلب وجود دارد و كار آنها چیست
  • مهمترین شریان یا سرخرگ بدن چه نام دارد
  • مهمترین سیاهرگ یا وریدهای بدن كه خون را به قلب برمی گردانند چه نام دارند
  • حمله قلبی باعث چه اتفاقی می شود  آخرین ویرایش: - -
  ارسال دیدگاه
 • ابراهیم سه شنبه 2 آبان 1391 02:36 ب.ظ نظرات ()
  Check out these fun brain facts and learn some interesting facts and information that will help explain more about this amazing part of the human body.
            


  •     The human brain is like a powerful computer that stores our memory and controls how we as humans think and react. The brain is the center of the human nervous system, controlling our thoughts, movements, memories and decisions.

  •     With evolution, the human brain has become more and more complicated, many of its interesting properties are still not well understood by scientists.

  •     The brain contains billions of nerve cells that send and receive information around the body.

  •     The human brain is over three times as big as the brain of other mammals that are of similar body size.

  •     Each side of the brain interacts largely with just one half of the body, but for reasons that are not yet fully understood, the interaction is with opposite sides, the right side of the brain interacts with the left side of the body, and vice versa.

  •     The largest part of the human brain is called the cerebrum. Other important parts include corpus callosum, cerebral cortex, thalamus, cerebellum, hypothalamus, hippocampus and brain stem.

  •     The human brain is protected by the skull (cranium), a protective casing made up of 22 bones that are joined together.

  •     The brain of an adult human weighs around 3 pounds (1.5 kg). Although it makes up just 2% of the body's weight, it uses around 20% of its energy.

  •     The brain is suspended in Cerebrospinal fluid, effectively floating in liquid that acts as both a cushion to physical impact and a barrier to infections.

  •     Diseases of the brain include Alzheimer’s disease, Parkinson's disease and multiple sclerosis. Diseases such as these can limit the normal function of the human brain.

  •     Most strokes result from a blood clot in the brain that blocks the local blood supply, this causes the damage or destruction of nearby brain tissue and a wide range of stroke symptoms.

   
  برای امتحان كردن قدرت درك مطلب انگلیسی خود به این سئوالات پاسخ دهید

  • اگر یك حیوان پستاندار هم اندازه با جثه انسان وجود داشته باشد، مغز ما چند برابر او وزن دارد


  • بزرگترین قسمت مغز انسان چه نام دارد


  • جمجمه انسان كه مسئولیت محافظت از مغز را بعهده دارد از چند استخوان تشكیل شده است


  • مایعی كه دور مغز انسان قرار دارد چه وظایفی را بعهده دارد

  • بیشترین علت سکته های مغزی چیست

  آخرین ویرایش: سه شنبه 2 آبان 1391 04:10 ب.ظ
  ارسال دیدگاه
تعداد صفحات : 20 1 2 3 4 5 6 7 ...
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic